top of page

Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) a MentaLista Kft. (1102 Budapest, Endre utca 12. 6. ajtó, adószám: 27907601-1-42, cégjegyzékszám: 01-09-356401; a továbbiakban: Szolgáltató) szerződéses jogviszonyban álló partnere (továbbiakban Partner) és a Szolgáltató által a www.szavakkal.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó/Fogyasztó; Partner és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A Weboldalon keresztül a felhasználó (vevő) által leadott elektronikus rendelésleadással/előfizetéssel a jelen szerződésben írt feltételekkel szerződéses jogviszony jön létre az Ügyfél és a Partner között.

 

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon keresztül történik. A Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szabályozza.

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A Weboldal működésével, megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató Weboldalán és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.szavakkal.hu/aszf 

és letölthető az alábbi linkről:

https://www.szavakkal.hu/aszf.pdf ​

1. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: MentaLista Kft. 
A szolgáltató székhelye: 1102 Budapest, Endre utca 12. 6. ajtó
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@szavakkal.hu 
Cégjegyzékszám: 01-09-356401
Adószáma: 27907601-1-42
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36 30 965 04 88
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Wix.com Inc.

Címe: 500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA.

Telefon: +1-415-358-0857

Email: info@wix.com

 

A Partnerek és adataik: 

https://www.szavakkal.hu/szakemberek/ 

2. Fogalmak

2.1. Partner: A Partner egy gyűjtőfogalom, az a jogi vagy természetes személy (vállalkozó), aki Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll. A Partner megbízásából Szolgáltató a Weboldalon teszi közzé ajánlatait.

2.2. Egyedi Szerződés: a Szolgáltató és a Partner (vállalkozó) között létrejött egyedi megállapodás, amely tartalmazza a szerződés jelen ÁSZF-ben nem szabályozott lényeges tartalmi elemeit, a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezését.

2.3. Hirdetés: üzleti célú megjelenés, mely a jogszabályok alapján reklámnak minősül.

2.4. Közvetítő szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató.

2.5. Közvetített szolgáltatás/szolgáltatás: a Weboldalon keresztül a Partner megbízásából, vagy által elhelyezett szolgáltatások megvásárlásához, igénybevételéhez szükséges tartalom és hozzáférés biztosítása a Felhasználó számára.

2.6. Felhasználó/Fogyasztó: Az a legalább korlátozottan cselekvőképes, legalább 14. életévét betöltött személy, aki a Weboldalt meglátogatja és annak szolgáltatásait igénybe veszi. 

3. A Weboldal célja

A Weboldal célja, hogy (hirdetési) felületet biztosítson a Partner számára ahhoz, hogy az általa kínált (pszichológiai) szolgáltatásokat Szolgáltató a Felhasználók felé közvetítse.

4. Alapvető rendelkezések:

4.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (a továbbiakban: Eker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

4.2. A jelen ÁSZF a Weboldalon történő közzétételtől hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi – mely idő alatt a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. 

4.3. Szolgáltató fenntart magának minden szellemi alkotásokhoz fűződő jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

4.4. A megrendeléssel/előfizetéssel/időpont foglalással létrejött szerződés nyelve magyar, a magyar nyelv nem tudásából eredő félreértésekért, károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5. Felelősség

5.1. A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget – azok a Partner megbízásából/által kerülnek elhelyezésre. A Weboldalon elhelyezett hirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért általában a Partner tartozik felelősséggel.

 

5.2. Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató kizárja felelősségét:

 • mindazon károk tekintetében, amelyek a Weboldalon a Partner megbízásából/által elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. E rendelkezés a Weboldalon elhelyezett reklámokra és egyéb anyagokra is vonatkozik,

 • a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ – törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – tekintetében,

 • a Weboldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;

 • a rendszer használatából adódó, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;

 • egyéb, a Szolgáltatón kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért (vis maior),

 • a Felhasználó számára a közvetített szolgáltatások igénybevételéből eredő (szavatossági, stb.) igényekért, esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

5.3. A Weboldal működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekertv. rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online felületen tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel, a Partner által nyújtott, közvetített szolgáltatásokkal vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával kapcsolatban.

5.4. A közvetített szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében és fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó vagy Partner által elkövetett jogsértés esetén az illetékes hatóságnál bejelentést tegyen. A Szolgáltató, amennyiben a közvetített szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved, úgy a jogsértővel szemben mind a Szolgáltató által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési igénnyel lép fel.

5.5. A Szolgáltató nem avatkozik bele a Weboldal használói (Felhasználó és Partner) között felmerült jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Weboldal Felhasználói és Partnerei kötelesek mentesíteni a Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől (a Szolgáltató nem köteles beleavatkozni a Felhasználó és a Partner között felmerült jogvitába, azonban a panasz a Szolgáltatóhoz is érkezhet – melyet Szolgáltató köteles a Partnernek továbbítani).

5.6. A megrendelt közvetített szolgáltatások nyújtása a Szolgáltatótól függetlenül, a Felhasználók és Partner külön megállapodásának megfelelően zajlik le. 

5.7. Jelen felelősségi szabályok mind a Szolgáltató Partnerével, mind pedig a Felhasználókkal szemben hatályosak.

5.8. A Szolgáltató a Felhasználó magatartására visszavezethető (pl: együttműködési kötelezettsége megszegése, utasítások pontatlan követése) bármilyen nemű kárért felelősséget nem vállal.

5.9. Szolgáltató a közvetített szolgáltatásra 95%-os rendelkezésre állást garantál éves szinten. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról Szolgáltató megfelelő időben (karbantartást megelőző 5 munkanap) előre értesítette Felhasználót és Partnert a Weboldalon.

5.10. A Szolgáltató jogosult az Egyedi Szerződés megkötését megtagadni, ha a Partnernek bármely tartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben, vagy ha a korábbi szerződés megszüntetésére a Partner súlyos szerződésszegése miatt került sor.

5.11. A Partner megbízásából a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni továbbá az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, ezért a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

6. Megrendelés, közvetített szolgáltatás igénybevétele

6.1. Felhasználó a megrendelés során köteles a saját, valós adatait megadni. A rendelés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis, érvénytelen. Szolgáltató kizárja felelősségét arra az esetre, ha a Felhasználó más nevében, más személy adataival, vagy valótlan adatokkal veszi igénybe a közvetített szolgáltatásokat.

6.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

6.3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 

6.4. Amennyiben Felhasználó a Szolgáltató Weboldalát megkerülve veszi igénybe a Partner közvetített szolgáltatásait, úgy a Szolgáltató jogosult a Felhasználó kitiltására a Weboldalról, a regisztrációjának a törlésére.

7. Rendelhető szolgáltatások köre, fizetés

7.1. A megjelenített szolgáltatások kizárólag online rendelhetők meg. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők; a feltüntetett árak bruttó árak. 

 

7.2. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, úgy a Szolgáltató és Partner teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. 

7.3. Amennyiben a Szolgáltató és Partner minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Partner nem köteles a szolgáltatást hibás áron visszaigazolni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat rendelési szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a Felhasználókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. §) fogalmát a törvény nem határozza meg.
 

8. Rendelés, szolgáltatás igénybevételének menete

8.1. A Weboldalon történő szolgáltatások megrendelésének visszaigazolásával szerződés jön létre a Felhasználó és a Partner között (Szolgáltató csupán közvetítő tevékenységet lát el a szerződés létrejötte érdekében; vagyis közvetítői megbízási jogviszony jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között).

8.2. Felhasználó a Partner által felkínált szolgáltatást a Weboldalon keresztül közvetlenül meg tudja vásárolni.

8.3. Felhasználó a Partner által felkínált szolgáltatáshoz kapcsoló időpontot kiválasztja.

8.4. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott szolgáltatást. 

8.5. A Felhasználó megfizeti a szolgáltatás díját és a közvetítői díjat, a Stripe fizetési átjáróján, vagy a Paypal rendszerén, mint fizetési szolgáltatón keresztül. A fizetési szolgáltató saját, egyéni üzletszabályzatában foglaltak szerint garantálja a fizetés biztonságát, sikerességét. A Szolgáltató a Felhasználó kártyaadatait nem kapja meg és nem kezeli azokat. A Szolgáltató kizárja felelősségét az online fizetési szolgáltatás használatából eredő esetleges hibákból és kényelmetlenségekből. Ha fizetése közben hibát tapasztal, kérjük, forduljon számlavezető bankjához vagy a Stripe ügyfélszolgálatához, mindazonáltal ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére, a probléma jellegének felderítésében.

8.6. A szavatossági igényt Felhasználó a Partnerrel szemben érvényesíthet, Szolgáltató semmilyen szavatossági időt, kötelezettséget nem vállal és nem biztosít, továbbá Felhasználó az elállási/felmondási jogának gyakorlását közvetlenül a Partnerrel szemben gyakorolhatja, illetve a hatályos magyar jogszabályokból eredő jogaink érvényesítése céljából – mely őt a távollevők között kötött szerződéssel összefüggésben megillet – közvetlenül a Partnerhez fordulhat. Szolgáltató lehetőséget biztosít azonban arra, hogy a Felhasználó panaszát, vagy lemondási igényét közvetlenül a Szolgáltatóhoz intézze, aki haladéktalanul gondoskodik annak Partnerhez való eljuttatásáról. Partner ilyen esetben is köteles a panasz kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül kivizsgálni és orvosolni.

 

8.7. Amennyiben a Weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a szolgáltatásoknál vagy az áraknál, fenntartja Partner a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatja Partner a Felhasználót az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetősége van arra, hogy elálljon a szerződéstől.

8.8. A Felhasználó a közvetített szolgáltatás igénybevételéért Szolgáltatási díjat köteles fizetni a Partner részére; emellett a Szolgáltató közvetítői tevékenysége ellenértékeként közvetítői díjat köteles fizetni a Szolgáltató részére. A Partner csak a Szolgáltatási díj és a közvetítői díj teljes egészében történő megfizetése esetében köteles elvégezni a Partner által megrendelt szolgáltatást. A Szolgáltató a kifizetés megtörténtét követően állít ki két külön számlát a Felhasználó részére (a fent említett Szolgáltatási díj, valamint a közvetítői díj összegéről) – amely számlákat elektronikusan küld meg a Felhasználónak. A számlákat a Weboldal a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolja.

8.9. Az egyes szolgáltatások/szolgáltatás csomagok díját köteles a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételét megelőzően megfizetni.

8.10. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. 

8.11. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

8.12. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

8.13. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, ha Partner az előzőekben megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a szolgáltatás részleteiről.

8.14. A szolgáltatási díjak és a közvetítői díj módosításának jogát a Szolgáltató fenntartja.    

9. A Partner által a weboldalon elhelyezett/ilyen célból átadott tartalmak egyéb követelményei

9.1. Partner tudomásul veszi, hogy a Weboldalon általa elhelyezett/vagy ilyen célból a Szolgáltatónak átadott adatok, információk tartalmáért felelősséggel tartozik, valamint a jogszabályba ütköző tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

9.2. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, azonban jogszabálysértés esetén jogában áll, hogy az ÁSZF-be ütköző hirdetéseket a Partner előzetes értesítése nélkül törölje, illetve jogosult arra, hogy előzetes értesítés nélkül Partnerrel szemben szolgáltatásait szüneteltesse vagy megszüntesse.
 

10. A Szolgáltatások teljesítése és a lemondás

10.1. A megrendeléseket/időpont foglalásokat a Partner dolgozza fel a megrendelést leadását követően. A teljesítés a foglalt időpontban történik.

10.2. Felhasználó a foglalás törlését üzenetben kérheti az info@szavakkal.hu e-mail-címen. 

10.3. Amennyiben a Felhasználó nem kezdeményezi a Szolgáltatás lemondását, úgy a 11. pontban ismertetett szabályok szerint nem illeti meg a felmondási jog.

10.4. A Felhasználó köteles haladéktalanul, de minimum a lefoglalt időpontot megelőző legkésőbb 24 órával korábban értesíteni a Szolgáltatót, amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni nem tud – ebben az esetben a konzultáció teljes díja visszatérítésre kerül. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás időpontját megelőző 24 órán belül kezdeményezi a foglalt időpont lemondását a Szolgáltató felé, abban az esetben a Felhasználó a szolgáltatási díj és közvetítői díj visszatérítésére nem jogosult; ilyen esetben a Szolgáltató a közvetítői díjat jogosult megtartani (azaz a fenti 8.8. pont szerint a közvetítői díjról kiállított számla nem kerül sztornózásra); a Partner pedig a Szolgáltatási díjat bánatpénz jogcímén jogosult megtartani (vagyis a fenti 8.8. pont szerint a Szolgáltatási díjról kiállított számla sztornózásra kerül, és a Partnert megillető bánatpénz összegéről kiállított díjbekérőt a Szolgáltató elektronikus úton megküldi a Felhasználó részére). Amennyiben a közvetített szolgáltatás nyújtására a Partner rajta kívül álló ok miatt az előre egyeztetett időpontban nem képes, úgy erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatja, és a Felhasználó egyetértésével új időpontot biztosít a Felhasználó részére. Utóbbi esetben a Felhasználó kártérítésre / kártalanításra nem jogosult.

10.5. Amennyiben a Felhasználó lemondás hiányában nem jelenik meg a lefoglalt konzultáción, a meg nem jelenésből származó, az érintett Partnernek és a Szolgáltatónak okozott kárért vagy költségért kizárólag a Felhasználó a felelős. 

10.6. Felhasználó a konzultáció során nem jogosult a tanácsadásról hang- vagy képi felvételt készíteni, illetve annak tartalmát nyilvánosságra hozni, illetve harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni. Ennek be nem tartása esetén Szolgáltató/Partner jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Felhasználó által megrendelt szolgáltatást díjvisszatérítési kötelezettség nélkül megszakítani. A kép-, és hangfelvételekkel való visszaélésből eredő károkért a Felhasználó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik.

10.7. Felhasználó késése esetén – függetlenül a késés mértékétől –, a Partner az adott napra beütemezett konzultációi függvényében dönthet arról, hogy Felhasználó számára az adott szolgáltatás elvégzését biztosítja, részben biztosítja, vagy egy későbbi időpontra ütemezi. A Felhasználó egyik esetben sem tarthat igényt semmilyen kártérítésre.

11. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató felelőssége

A közvetítő Szolgáltató felelősségére a 2001. CVIII. tv. 7-12. §-a az irányadó. A jogszabály itt érhető el: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV

12. Felmondás joga

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében nem illeti meg az felmondási jog Felhasználót a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. 

13. Szavatosság

Felhasználó a szolgáltatás hibás teljesítése esetén az adott Partnerrel szemben szavatossági és jótállási igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

Kellékszavatosság

13.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával? 

Felhasználó a Partner hibás teljesítése esetén a Partnerrel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. 

13.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján? 

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Partner számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Partner költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Partner adott okot. 

13.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? 

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

13.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Felhasználó a Partnerrel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

13.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a szolgáltatást Partner nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 
 

14. A szavatossági igény esetén történő eljárás

14.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. 

14.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

14.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Partnert terhelik (Ptk. 6:166. §).

14.4. A Partner a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

14.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

14.6. Ha a Partner a fogyasztó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

14.7. A Partner a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

14.8. A Partnernek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 

15. Vegyes rendelkezések

15.1. Szolgáltató és Partner kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

15.2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

15.3. Amennyiben Szolgáltató és Partner az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató/Partner egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

15.4. Szolgáltató és Partner, továbbá Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

15.5. Szolgáltató a Weboldalon található szolgáltatásokhoz való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

15.6. Partner – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

15.7. Szolgáltató és Partner megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.
 

16. Panaszkezelés rendje

16.1. A Szolgáltató és a Partner célja, hogy valamennyi megrendelést/szolgáltatást megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsenek. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. 

16.2. Szolgáltató és Partner a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató és Partner a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató és Partner a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.  

16.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató és Partner, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

16.4. A Felhasználó panaszának elutasítása esetén a Felhasználó hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

16.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
 
A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetősége az alábbi (aktuális információ a https://bekeltetes.hu/udvozlo weboldal „Testületek” menüpont alatt található:
 

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (+36) 76 501 525, 501 532
Fax száma: (+36) 76 501 538
Mobilszám: (+36) 70 938 4765
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu;

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: +36-72/507-154
Mobilszáma: (72) 507-152
E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu;

Békés Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: 06-66-324-976
Fax száma: 06-66-324-976
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: 46/501-090 (új ügyek)
46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;


Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán 
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Név: Lencsés Hajnalka
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: 06-96-520-217 
E-mail cím: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu;

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax száma: 06-52-500-720
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu;

Heves Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
Levelezési címe: 3300 Eger, Postafiók 440.
Telefonszáma: +36 36 416-660/105 mellék
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: 20/373-2570
Postacím: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu;

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: 06-34-513-010
Fax száma: 06-34-316-259
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu;

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.
Telefonszám: 06-32-520-860
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefonszáma: 06-1-792-7881
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php 
vagy www.pestmegyeibekelteto.hu 

Somogy Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: 06-82-501-000, 06-82-501-026
E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: 06-42-420-180
Fax száma: 06-42-420-180
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Mobil: 06-30-664-2130
Név: Mónus Gréta
E-mail cím: kamara@tmkik.hu; monus.greta@tmkik.hu 


Vas Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: 06-94-312-356, 06-94-506-645
Mobil: 30/9566-708
Név: Dr. Kövesdi Zoltán; Pergel Bea
E-mail cím: bea@vmkik.hu 

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: 06-88-814-121
Fax száma: (88) 412-150
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu 

Zala Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu 
 

16.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

16.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes.

16.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: https://ec.europa.eu/odr   

 

16.10. Partnert a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
 

17. Szerzői jogok

17.1. Miután a Weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

17.2. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

17.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

17.4. Tilos a Weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

17.5. A Szavakkal.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

17.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 70.000.- Ft, illetve szavanként bruttó 20.000.- Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.  

18. Adatvédelem

18.1. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az adatokat a hatályos magyar jogszabályokban foglalt előírások betartásával kezelheti, őrizheti. Időbeli, térbeli korlátozás nélkül köteles az üzleti, személyes és egészségügyi adatok jogszabályi előírásoknak megfelelő kezelésére, titoktartási kötelezettség betartására. Szolgáltató ezért ezeket az adatokat nem alkalmazhatja vagy használhatja fel semmilyen más célra, mint amelyeket a jelen szerződési feltételek tartalmaznak. 

18.2. Ennek megfelelően Szolgáltató köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Adatvédelmi Törvény) és Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) szóló rendelkezéseit figyelembe venni és annak megfelelően eljárni.

 

18.3. Szolgáltató vállalja, hogy szigorúan titokban tartja és bizalmasan kezeli azokat a személyes adatokat, amelyekhez a Felhasználóval való szerződéses kapcsolata eredményeként jutott, és gondosan betartja azon kötelességét, hogy ezeket az adatokat biztonságosan őrizze. Szolgáltató felelős azért, hogy a Felhasználó által átadott adatokat mindenkori munkatársai és megbízottjai bizalmasan kezeljék. A titoktartási kötelezettség Szolgáltatót a szerződés megszűnése után is köti.

18.4. Szolgáltató vállalja olyan műszaki és szervezeti intézkedések megtételét, amelyek a személyes adatok biztonságának szavatolásához szükségesek, figyelembe véve ezek speciális jellegét, továbbá vállalja, hogy elkerüli ezek módosítását, elvesztését, feldolgozását és a hozzájuk való engedély nélküli hozzáférést. A Felhasználó felel azért, hogy jogszerűen adja át saját és esetleges további Felhasználók adatait a regisztráció során.

18.5. A Weboldal használatával kapcsolatos Adatvédelmi tájékoztató a következő oldalon érhető el: https://www.szavakkal.hu/adatvedelem
 

19. Vonatkozó jogszabályok

 • Magyarország Alaptörvénye

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)

 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)

 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet.

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

Magyarország, 2024.03.28.

bottom of page